VỀ CHÚNG TÔI

Bà: Đào Thị Thuỳ Dương

Giám đốc trung tâm tại Đức

Ông: Nguyễn Tuấn Cường

Giám đốc Trung tâm tại Hải Phòng

Ông: Holger Reichenauer

Giáo viên tại Đức

Bà: Alexandra

Giáo viên tại Đức

Cô Vũ Trang Anh

Giáo viên tại Việt Nam

Ông: Steinhauer

Giáo viên tại Đức

Thầy Dieter Krause

Giáo viên tại Việt Nam

Cô Maya

Giáo viên tại Đức

Cô Điệp

Giáo viên tại Đức