Khoá học A2

A2 – Kiến thức cơ bản

  1. Kết quả đạt được sau khoá A2
    – Có thể hiểu các câu và các biểu thức được sử dụng thường xuyên có liên quan đến các lĩnh vực có tầm quan trọng rất trực tiếp
    (ví dụ: thông tin về người và gia đình, mua sắm, công việc, khu vực xung quanh).
    – Có thể giao tiếp trong các tình huống đơn giản, thường xuyên liên quan đến việc trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về những điều quen thuộc và phổ biến.
    – Có thể sử dụng các phương tiện đơn giản để mô tả nguồn gốc và đào tạo của riêng bạn, môi trường trực tiếp và mọi thứ liên quan đến nhu cầu ngay lập tức.